Může být vzdělaný člověk přesvědčeným komunistou?

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 03. 12. 2000

Položíme-li si takto otázku, je dle mého soudu v prvé řadě nutné vyjasnit si základní pojmy a jelikož toto bude snazší v případě objasnění pojmu vzdělaný člověk, začnu nejprve u něj . Za takové nepovažuji automaticky všechny absolventy vysokých škol, ale pouze ty, u nichž dosahuje neustále se rozšiřující systemetizovaný soubor poznatků a vědomostí takové úrovně, že jsou schopni nejen celostně reflektovat nejpodstatnější podněty permanentně se proměňujícího intelektuálího i praktického života společnosti, ale tyto i pravdivě zobecňovat a na tomto základě společensky-prospěšně konat.

Za opravdu vyjímečných okolností se takovýmto způsobem pojímaným vzdělancem může stát i jedinec, který neabsolvuje vysokou školu, jež je nepochybně v drtivé většině ideálním místem pro získání poznatků. Tuto absenci však musí suplovat vyjímečné podmínky jeho okolí - to musí být samo o sobě na vysoké intelektuální úrovni a velikou roli zde hraje i dostatečné hmotné zabezpečení.

U pojmu komunista je jeho vymezení na první pohled prosté - člen komunistické strany. Co však bývalí členové této organizace, kteří ji z pragmatických důvodů opustili, ale kteří dodnes vyznávají systém komunistických hodnot, pouze se k nim veřejně nehlásí? A co naopak takoví členové strany, kteří vůbec její ideologii nevěří, avšak vědí, že má určitou podporu ve společnosti a s ní spojenou volitelnost, čehož využívají? Z tohoto důvodu jsem v názvu úlohy použil termín "přesvědčený komunista", ať již člen či nečlen strany, za důležitější v tomto ohledu pokládám jeho vnitřní uvědomění než politickou příslušnost. U těchto lidí je dle mého soudu naprosto vyloučeno, aby byli vzdělanci.Jak by mohli,za předpokladu že by jimi byli mohli v době svobodného přístupu k informacím považovat za společensky prospěšnou komunistickou teoretickou soustavu, když tato se, kdykoliv a kdekoliv byla aplikována v praxi, ukázala jako neuskutečnitelná. Není přece možné pokládat za vzdělané ty lidi, kteří věří něčemu, co praktická zkušenost nezvratně prokázala jako mylné. Přijde mi to stejné jako kdybychom si jako vzdělanců vážili těch, kteří dodnes tvrdí, že země je plochá.

Mám-li tedy odpovědět na v názvu položenou otázku, musím kategoricky říci: "Ne, nemůže!". Takovéto spojení je v současné době možné pouze u těch členů komunistické strany, kteří své působení v ní využívají pouze k osobní seberealizaci či ekonomickému prospěchu. V jejich případě však lze zajisté úspěšně pochybovat o morální úrovni takovýchto kádrů.