Konzervativní...

Autor: Lenka Nováková <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 14. 01. 2002

Při přetřásání problémů v dnešní společnosti i katolické církvi se ujala pejorativní konstanta. Jsi konzervativní. Mluvčí biskupské konference diskvalifikuje tímto pojmem některé pedagogy na KTF UK. Používá dokonce pojem "ultrakonzervativní".

Ale málokdo ví, co je dnešní konzervativismus. Konzervativní hodnoty. Pod tímto názvem možno hledat různé věci, ale pokusím se krátce vyjádřit podstatu euroamerického konzervativního myšlení, které do určité míry stmeluje různé směry a proudy.

Co konzervativismus není.

Není to křečovitá snaha udržet "to staré", co "za mých mladých let nebývalo, protože za mých mladých let byl svět jako květ a deset deka salámu, to bylo nějakého salámu".

Konzervativismus je cesta k uchování hodnot přirozeného i nadpřirozeného řádu. Obojí pochází z jednoho zřídla. Totiž od Boha.

Ryzí konzervativec ctí vznešený Hospodinův řád. Jednotlivec je pro něj především bytost stvořená k obrazu Božímu. A ten jí daroval svobodu a odpovědnost.

Tvá svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Každý člověk má právo na život od početí po svou přirozenou smrt.

Základem společnosti je jednotlivec. Dále rodina. Dále společenství rodin (spolky, sdružení). Dále národ. Teprve pak stát. Společnost se má řídit dle zásad subsidiarity a solidarity. Podstatou řádu je přirozené právo.

Velcí konzervativci 20. století. De Gaulle, K. Adenauer, de Gasperri, Pius XII., Otto von Habsburg. Osnovatelé novodobé ideje evropanství.

Osobně považuji za velikého "konzervativce" současného sv. otce. K. Wojtyla je symbolem odporu řádu oproti diktaturám a chaosu.

V oblasti církve používám spíše než pojem "konzervativismus" výraz "ortodoxie". Pravověrnost. Jejím plodem má být "ortopraxe" - pravý křesťanský život. Pro ortodoxního katolíka má být samozřejmostí život, kde Nejsvětější Trojice je postavena na první místo. Ctí rozhodnutí učitelského úřadu církve, v oblasti víry i mravů (včetně sexuální morálky). Ví, a je hrdý na katolickou církev, která učí náboženství pravé, zjevené a univerzální (je poslána hlásat tuto víru všem lidem a národům všech věků).

Konzervativec "profánní", tím více věřící, vědomě odmítá revoluci. (Od "revolutio" - převrácení). Nesmíří se nikdy s duchem permanentní revolty, perverzí přirozených i duchovních hodnot. Bojuje proti blouznivým plánům sociálního inženýrství - vnucování celým národům šílených nápadů na jejich fyzické omezování (tzv. kontrola populace) a odporuje pokusům o globálně řízenou destrukci jejich kultury a kořenů.

Odmítá novopohanský gnosticismus, jehož "vlajkovou lodí" je svobodné zednářství, marxismus a New age. A to na lokální i globální úrovni. Jasně odmítá komunismus, nacismus a jiné totalitní ideologie.

Jsem konzervativní.

Konzervativní ortodoxní křesťany najdeme dnes v různých církevních proudech. V řádech, kongregacích, charismatických shromážděních i při tridentinském ritu, konaném s podporou Una Voce. Věřím, že jsou "solí země a světlem světa" pro civilizaci, zachvácenou démonickou snahou vše pozpřevracet a vybudovat nejdokonalejší totalitu v dějinách světa. Globální civilizaci zástupů člověka, stavícího se na místo Hospodina zástupů.