Chvála liberálního přístupu k nacionalismu a vlastenectví

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 24. 07. 2002

Jakkoli je zřejmé, že zejména nacionalismus, avšak do určité míry i s ním spojené vlastenectví jsou založeny v prvé řadě na citových kořenech, nelze pominout, že jejich rozvoj a smysluplnost u každého jedince je do značné míry podmíněn kvalitou opečovávání tohoto základu prostřednictvím intelektuální činnosti jednotlivce, zejména jeho schopnost propojování vrozeného citu s nově nabývanými poznatky v procesu filozofické abstrakce.(nepopiratelnou roli zde hrají sice i další vlivy - prostředí rodinné, společenské a do jisté míry i přírodní, morální dispozice či zdravotní stav atd.).

Při formování zdravého národovectví a vlastenectví jsou v drtivé většině takto orientovaných projevů vyzdvihovány konzervativní hodnoty jako rodina, církev, úcta k tradicím a léty osvědčeným hodnotám (sociálně-kulturním, etickým, estetickým atd.), přičemž je s apriorním despektem nahlíženo na vše nově přicházející, neznámé a neozkoušené, s naprostým odmítáním pak na vše, co by jen zdálky mohlo zavánět novými úhly pohledu či dokonce volnomyšlenkářstvím.

Při vší úctě ke konzervativním hodnotám a respektu k potřebnosti obrany osvědčených hodnot se nelze ubránit dojmu, že v upřímné snaze o zachování určitého statu quo a harmonické návaznosti při generační výměně se mnohdy opomíjí potřeba nových přístupů korelujících s novými vědecko-technickými poznatky a často se i předem nedůvěřuje možným výsledkům intelektuální soutěže idejí. Přitom je očividné jak silnější je vítězící přesvědčení vzniklé na bázi volné soutěže názorových proudů a jak slabé a v čase zanikající jsou ty myšlenkové proudy, jež se uzavírají sami do sebe a odmítají připustit byť i možnost nějaké konfrontace s odlišnými ideovými koncepcemi.

Jako škodlivé je pak zapotřebí odmítnout ty proudy, jež hlásají výlučnost a neměnnost své ideové soustavy, zkostnatělé a rozumově neopodstatněné Pouze volná soutěž idejí pozdvihuje laťku. Nelze již dále mlčky přecházet názorovou nesnášenlivost mezi vlastenci založenou na přezíravosti a nedostatečném stupni vlastního intelektuálního vývoje pod záminkou nepřijatelnosti té či té osoby či toho a onoho vnějšího projevu. Je zapotřebí diskuse všech se všemi, zodpovězení většiny palčivých otázek a sjednocení se na logicky nejlépe argumentovaných východiscích. Konečným soudcem dnešních procesů bude samozřejmě historie a prospěch vlasti, kolektiv nás aktivních však musí především udělat co nejvíce z toho, co bylo objektivně v našich možnostech. Přitom ideová jasnost je základním předpokladem progresu českého národovectví.