Senát a legitimita

Autor: Jaroslav Janovec <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 23. 10. 2002

Zanedlouho se nám vymění jedna třetina senátorů a nebudu myslím falešným prorokem, když vyvěštím zoufale nízkou volební účast do této komory Parlamentu ČR. Senát ani po 6 letech svého působení nepřirostl občanům k srdci a legitimita tohoto orgánu je více než sporná.

Chceme-li být spravedliví, musíme nejméně v jednom případě Senát pochválit. Dnes možná již zapomenuté tahanice o volební zákon, které nakonec musel vyřešit až Ústavní soud, mohly občanům (jen kdyby trochu chtěli) pomoci pochopit, že druhá komora není zbytečný luxus. Tvůrci Ústavy nezvolili pravda dobrou koncepci Senátu, systém ustanovování této komory a rozsah jejích pravomocí. Na druhou stranu je však nutné zmínit také voliče, zabedněně volící své oblíbené strany, čímž přispívají k ne příliš zřejmé diferenci mezi komorami. V každém případě zde stojí Senát volen neuvěřitelně malou částí občanů (prvního kola voleb v roce 2000 se účastnilo jen 34 %, účast v druhém kole byla dokonce jen 20%), kteří tak ve valné většině (což se dá odvodit z volební účasti při volbách do jiných orgánů) svým postojem vyjádřili odpor proti této komoře.

Zoufalá situace vybízí k řešení. To, že na politické scéně není valná vůle se současným stavem něco dělat, jen znovu ukazuje jak politické špičky pohrdají legitimitou své vlastní vlády, přesněji řečeno suverenitou lidu, ze které je legitimita státní moci odvozovaná. Senát v tomto ohledu není jediným případem, stačí vzpomenout nechuť zavést referendum , omezit imunitu ústavních činitelů, schválení Ústavy zastupitelským sborem a další nezanedbatelná opomenutí. Provedeme-li důkladnější rozbor legitimity aktů jednotlivých státních mocí, můžeme nabýt dojmu , že Česká republika je despocií, ve které velmi úzká skupina lidí ovládá většinu obyvatelstva. Klasické politické učení o třech na sobě nezávislých státních mocích (nutný předpoklad demokracie) je u nás absolutně popřen (stejně jako skoro v celé Evropě), neboť moci nejsou ustanovovány nezávisle nýbrž z jediného centra, kterým je Parlament, přesněji však Poslanecká sněmovna.

Občan se musí řídit zákony, schválenými Parlamentem, jejich vymáhání vynucuje výkonná moc ustanovená Poslaneckou sněmovnou a pokud se proti takovému příkazu nebo zákazu proviníte pak vás soudce, jmenovaný mocí výkonnou, ustanovenou Parlamentem, potrestá. Jednoduchý výpočet dodá rovnici poněkud trpký nádech. Budeme-li počítat s 58% volební účastí při posledních volbách do Poslanecké sněmovny a odečteme-li 7,27 % hlasů pro strany, které do Parlamentu nevstoupili, zjistíme, že Poslanecká sněmovna jako celek disponuje legitimitou opírající se o 51,73% voličů. Sněmovna je usnášeníschopná za přítomnosti 1/3 poslanců a zákon je schválen pokud se pro vysloví více jak polovina přítomných. což znamená, že zákon může být schválen i poslanci reprezentujícími jen 8,7 % voličů. Samozřejmě tento modelový případ je asi vyjímečný , ale není vyjímečné, že zákon je schválen pouze vládní většinou, která v PS má v přepočtu na hlasy voličů jen 25,78 %. Toto číslo platí i pro moc výkonnou, která byla ustavena prakticky jen hlasy vládních poslanců. V případě Senátu jsou čísla ještě více alarmující. Použijeme-li výše citovanou účast druhého kola voleb z roku 2000 (20%), kdy senátor byl v průměru zvolen 59 % voličů druhého kola, zjistíme, že legitimita Senátu jako celku je 11,8 %, při 1/3 usnášeníschopnosti může být nadpoloviční většinou přijat zákon s legitimační základnou 1.97 % voličů. Ve skutečnosti pokud přihlédneme k volebním účastem při volbách v roce 1996 a 1998 se posledně uvedené číslo zvýší zhruba na 4,3 %, což je však stále výsledek žalostný.

Možná bychom se takové reprezentativnosti těch arogantních pánů a paní zasmáli, kdyby jen tak výrazně neovlivňovali život v naší zemi, životy nás samých a v neposlední řadě i životy našich dětí.