Demokratická diktatura

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 21. 11. 2002

Celá historie lidské společnosti je dokonalým obrazem dosavadní neschopnosti ustavit smysluplný a optimálně (ve smyslu co nejvyššího prospěchu daného celku) fungující společenský řád. Dosavadní pokusy je možno v základu rozdělit do dvou systémových celků:

1- systémy založené na demokratickém základu

2- zřízení spočívající na tzv. vůdcovském principu neboli diktatury

Jakkoli nelze oběma konstrukcím upřít dílčí přednosti, není možno nevidět, že celkově v obou případech po počáteční euforii začínají negativní prvky výše jmenovaných systémů stále více zastiňovat proklamované přednosti. Základním nedostatkem každého dosavadního pokusu o praktickou realizaci obecných společensko-vědních vzorců totiž bylo postupné vzdalování se teorie praxi. Mnohotvárný život společnosti totiž lze těžko vtěsnat do mnohdy fundamentalistických teorií, jež nejsou schopni jejich koryfejové korigovat, což se snaží napravovat další radikalizací postupů oháněje se tvrzením, že nelze uhnout z nastoupené cesty kvůli obavám o buď: 1- osud demokracie , 2- tradiční hodnoty, ideální systém. Zatímco k základním nedostatkům praktické realizace demokratických teorií patří jejich: a) nepraktičnost (zdlouhavost při přijímání rozhodnutí, přílišné ohledy sociální i etické, vycházející z roztříštěnosti centrální moci a obav z možných volebních následků) - je pozoruhodné, že je-li tato aktuální nepraktičnost poznána a vyvozeny správné závěry, i letitý demokratický režim začíná ku svému prospěchu či dokonce pro svou záchranu uplatňovat typické postupy diktatury, např. radikální změny v britském politickém zřízení po nástupu W. Churchila k moci lze stěží označit za demokratické, o zřizování koncentračních táborů pro Japonce v USA ani nemluvě, b) zhoršení mravní a bezpečnostní situace, k nedostatkům diktatury patří především zúžení možnosti k seberealizaci většiny v protikladu k prakticky neomezeným možnostem "vůdce", což ve svých důsledcích může vést vzhledem k úrovni "prvního mezi rovnými" i ke katastrofálním důsledkům. Diktatura je z tohoto pohledu sice nepochybně funkčnější zřízení, avšak stejnou měrou i rizikovější.

Je paradoxní, že se dosud nikdo v lidských dějinách nepokusil skloubit obě myšlenkové konstrukce, vybrat z nich to pozitivní a pokusit se vytvořit zřízení využívající předností obou. Ano, mám na mysli demokratickou diktaturu, v níž je vůdce, nadaný širokými pravomocemi - pro stručnost zahrnujícími u nás přinejmenším např. současné pravomoci předsedy vlády i prezidenta, nejen volen, avšak za určitých přesně specifikovaných okolností i odvolatelný. Prakticky v mé představě by toto bylo možno realizovat přímou volbou "diktátora" spojenou s možností v referendu jej odvolat. Přitom toto referendum by mohl vyhlašovat parlament pouze v systému "kdo z koho" s "vůdcem". A byl-li by diktátor ve své funkci lidem potvrzen, automaticky by to znamenalo rozpuštění jednokomorového parlamentu a vypsání nových parlamentních voleb. Je jasné, že činnost diktátora by musela probíhat v rámci existujících parlamentem schválených zákonů, přičemž sám by byl vybaven možností zákonodárné iniciativy. Parlamentu by se v tomto systému zodpovídal jedenkrát ročně a sněmovna by pak buď jeho zprávu schválila, či navrhla jeho odvolání referendem. Jeho výhodou by dozajista byla možnost vybírat si ministry bez ohledu na jejich stranickou příslušnost, čímž by byl do určité míry omezen i vliv stranických sekretariátů na chod státu.

Chápu, že výše popsané uspořádání je příliš stručné a v současné době patrně i utopické. Domnívám se však, že již vůbec idea "demokratické diktatury" může posloužit při hledání optimálně fungujícího společenského stroje jako filozofický základ pro pokus hlouběji dané téma rozpracovat. V tomto směru je totiž prostor pro společensko-vědní konstrukce absolutně pustý, čekající nejen na první odvážlivce, nýbrž i pouhé pohlédnutí daným směrem.