Přestaňme snít!

Autor: Stanislav Hulín <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 06. 06. 2005

Tak jako již mnohokrát předtím se v současné době plánuje a na rozdíl od mnohokrát předtím určitým konkrétním způsobem i realizuje jakási spolupráce mezi nacionalistickými skupinami a stranami v rámci české kotliny.

Tento nejnovější pokus o sjednocení českých nacionalistů, který si neklade menší cíle, než prosazení se společné kandidátky při volbách do PSP ČR v roce 2006 vznikl z popudu Národní Strany, která již od svého založení (a ještě před ním) měla podobné ambice. Snahy NS přináší nebývalé výsledky a dlužno dodat, že je to dílem neobvykle ambiciózních a cílevědomých jedinců ve vedení této strany a značného sebezapření zástupců ostatních subjektů účastnících se tohoto projektu, kteří v „zájmu národa“ odkládají své spory ad akta a zapomínajíc na předchozí vzájemné neshody, nechávajíc za minulostí tlustou čáru, kráčejí dál pod společným praporem vstříc světlé budoucnosti. Ne, opravdu si nechci tropit žerty z, jak doufám, upřímné snahy většiny zúčastněných o posílení pozic národovecké scény u nás. Jen jsem se nechal unést zdánlivě idylickým vývojem situace. Světe div se, ale jednání mezi několika subjekty z tzv. krajní pravice přineslo své ovoce a společná kandidátka-nebo alespoň její nástin je na světě. Jak jednoduché! Proč jen to nenapadlo někoho dříve? Kde jsme již dnes mohly být? Parlament? Vláda? Štrasburk? Brusel? Ale ne, opět se nechávám unést... Musím připustit, že přes všechna zlehčování a nadsázky, kterých se dopouštím a ještě se jistě dopustím, tiše závidím a obdivuji odhodlání a energii zúčastněných osob a stran bez ohledu na konkrétní výhrady, které k některým z nich mám.

Podle zpráv, které se dostanou na veřejnost, vychází vše nad očekávání dobře. Měli bychom tedy jásat. O příštích volbách budeme mít možnost volit nejsilnější národovecké uskupení od doby parlamentního neúspěchu Republikánů-pokud tato strana mohla být takto označena... A zde je, jak myslím, hlavní a zásadní problém „národní pětky“. Bude tento subjekt opravdu tím, po čem mnozí nacionalisté již dlouho volají? Budou skutečně alternativou na našem politickém kolbišti? Budou stranou, která nabídne konkrétní vize a dokáže razantně, ale hlavně rozumným způsobem bránit národní zájmy? A hlavně-dokáže se tato skupina vůbec shodnout na tom, aby ony „národní zájmy“společně specifikovala? Pokud se dnes hovoří o možnosti spolupráce na národovecké scéně, většinou to vypadá, že chybí vůle skupin i jednotlivců, se mezi sebou dohodnout. Neúspěchy se často zdůvodňují různými osobními neshodami, či neochotou k ústupkům. Skoro to vypadá, že právě toto je hlavní problém a pokud se jej někomu podaří překonat, nic už nebrání „společným úspěchům“. Národní straně se to, jak se zdá, již podařilo. Osobně jsem bohužel přesvědčen, že hlavní problém je jinde a že jej snahy tohoto typu nejen neřeší, ale ani se o to nepokoušejí. Myslím si a několik osobních zkušeností mi toto přesvědčení potvrzuje, že problém v komunikaci a osobní neshody jsou jen zjednodušujícím vysvětlením neexistence společných východisek, jako základů pro tvorbu programových priorit.

Pojďme se společně zamyslet. Pokud se někdy kdokoliv pokoušel začít nějakou spolupráci, vždy zněla slova o hledání „toho co nás spojuje“ a zapomínání na to co nás rozděluje. Co tedy spojuje a rozděluje subjekty tvořící národní pětku? Otázka na kterou by nemělo být příliš složité, najít odpověď. Mnohokrát jsem slyšel, že mezi různými stranami a hnutími jsou rozdíly pouze nepatrné a že „to hlavní“ máme společné. Jsem však přesvědčen o opaku. Pokud jsou strany N5 schopni najít společné cíle, budou muset nutně být velmi mlhavé a účelově sestavené. Shodnout se například mohou na odporu k EU, každý ji však bude kritizovat z trochu jiných pozic. Potom se zde nabízejí další „extremistická témata“ jako jsou: trest smrti, přistěhovalci, drogy apod. ano zde se skutečně mohou shodnout, ale vystavět na těchto základech politický program? Je pravda, že si s tímto některé strany opravdu vystačí, ale potom o nich nelze hovořit v kategoriích seriozních státotvorných stran. Z toho, co se z N5 zatím dostalo na veřejnost je patrné, že se na zmíněných tématech skutečně shodují, ale zatím nepřišly s uceleným programem-což ovšem nic neznamená, vzhledem ke krátké době jejich spolupráce. Hledání programu politické strany musí vycházet z určitých principů, hodnot a představ o fungování lidské společnosti. Každý jednotlivý konkrétní bod takového programu musí vycházet z těchto základních východisek, které nutně musí pramenit z filosofického myšlení, nebo náboženského vyznání. Sestavování programu na jiných principech se mi zdá velice hloupé, přestože takové jednání není vyjímkou . Často se například setkávám s lidmi, kteří se rozhodli pro nějaký politický směr a své názory vytvářejí podle modelu onoho politického směru, aniž by se nad tím hlouběji zamýšleli. Politické programy, které vycházejí z různých základních východisek se mohou samozřejmě mnohdy sejít, ale jindy se logicky rozchází. Nositelé těchto programů mohou určitým způsobem kooperovat a v omezené míře spolupracovat v konkrétních rovinách svých programů, ale nemohou tvořit jednotný celek.

Jsem přesvědčen, že N5 je právě takovým uskupením. Je složeno ze skupin, které pokud mají nějaká základní východiska, pak ta jsou rozdílná. Strany které toto uskupení tvoří, ač se pokoušejí sestavit společné cíle musí nutně narazit na tyto rozdíly. Jak se například vyrovná katolické NSj s vlažně protestantským ČHNJ Jejich pohled na celý dějinný vývoj našeho národa, je naprosto odlišný- Tím jsem si jist, protože jsem přesvědčen o upřímnosti a hloubce katolického vyznání většiny představitelů NSj a nemohu si nepovšimnout důraz na husitské tradice ČHNJ. Také důraz NSj na soukromé vlastnictví a „pravicovost“ jejich politiky, jaksi neladí se „sociálně vlasteneckým“ ČHNJ o DS ani nemluvím. RMS spolu z DS zas nezapadají do snahy ostatních stran N5 o kultivovaný projev. A jejich „označování věcí pravými jmény“ působí někdy poněkud primitivně a dovedu si představit, že se někdy objeví k jejich projevu z ostatních stran nevole. Byť i kultivovaná NS má své Martiny Vernery, kteří se nebojí „pravých jmen“. Vypadá to jako detaily, ale politická strana, bývá na podobných věcech postavena…a jeto toho mnohem více.

Neříkám, že by tyto strany nemohly spolupracovat. Nemohou však docílit nějakého většího stupně integrace. A už vůbec ne vytvoření jednotného hnutí, tak jak si představuje Národní Strana slovy P. Edelmannové v NM. Při tvorbě programu takto jednotné a silné strany, by nutně museli narazit na nepřekonatelné překážky. Pokud by však zůstali u jakési volné koalice, mohli by něco málo bodů získat. Budou je volit ti, kterým k volbě stačí ta tzv. extremistická témata a také nacionalisté, kteří ze zoufalství přejdou skutečnost, že nevědí, co mohou od takové koalice očekávat a pro touhu po národovecké straně, přehlédnou třebas osobní antipatie k některému, či některým subjektům tvořícím N5.

Co naplat, naděje na sjednocení nacionalistické scény jsou dle mého názoru naprosto liché. Jakékoliv účelové sjednocování bude znamenat následné tříštění a nová nepřátelství. Pokud chtějí nacionalisté zahájit nějakou spolupráci musí zapomenout na sjednocování. Každý si musí zachovat své programy a představy o fungování společnosti a při zachování těchto rozdílů a respektování naprosto odlišných názorů na řešení konkrétních situací hledat to co je jim všem blízké. Společná definice nacionalismu, bez politických kategorií typu :pravice, konzervativizmus, levice, vůdcovský princip, apod. by mohla být jejich základním programem a jejich společné snahy, by nesledovaly hned převzetí moci, či politický vliv, ale jakousi obrodu nacionalismu, návrat pojmu Národ a Vlast do povědomí lidí, bez zbytečného patosu-který je mimochodem vlastní všem zúčastněným stranám a z bohatých zkušeností s tímto způsobem vyjadřování mám tendence hledat za přílišným patosem neupřímnost, nebo nedostatek argumentů- dokázat, že je národovectví slučitelné s moderní společností a že je přirozené a pozitivní. Pouze pokud budou nalezeny určitá východiska, která budou opravdu všem společná . Pokud budou dostatečně definována a označena za jakýsi fundamentální základ jejich spolupráce a pokud se jim podaří zmíněná obroda nacionalismu u české společnosti, pak teprve mohou začít přemýšlet nad získáním politického vlivu. Zde však již budou muset nabídnout konkrétní řešení konkrétních problémů-politický program. Ten však už nebude společný. To důležité by však již bylo vykonáno….

Jsem v pozici pozorovatele. Nedělám si nároky na pravdu a nečekám, že si má slova někdo vezme k srdci. Necítím žádné právo, mluvit těm, kdo jsou v N5 zainteresováni a kteří je vytvářejí do jejich práce. Vážím si všech, kteří se snaží cokoliv dělat, možná i protože sám už asi nejsem schopen podobných aktivit. Kdysi jsem si myslel, že tím fundamentem po kterém jsem volal bude Česká Deklarace. Nebyla. Nevím zda to je kvalitou textu, špatnou organizací, či nepochopením, ale pod tento dokument se nepodepsali ani lidé, které osobně znám, jsou nacionalisté a byl jsem přesvědčen, že je osloví. Lidé, kteří se na ČD podíleli možná nedokázali její význam dostatečně vyzdvihnout. Možná jsem byl jediný, kdo jí přikládal nepřiměřenou váhu, ale každopádně mně její neúspěch velice zklamal a otřásl mou důvěru k jakýmkoliv snahám o sbližování nacionalistů. Dnes nevěřím na společné cíle a N5 mě může jen mile překvapit…