Začněme budovat čtvrtou republiku

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 22. 12. 2005

znak Dohodli jsme se, �e bude vhodné v úvodu tohoto článku upozornit čtenáře, �e ní�e uvedené názory jsou vesměs názory sdílenými i ostatními členy sdru�ení Národní my�lenka. Va�e NM

Stejně jako v Polsku i u některých občanů na�í země je patrná rostoucí potřeba radikálním způsobem od základu změnit poměry ve společnosti. Jeliko� se mezi tuto skupinu počítám i já, dovolil jsem si některé důvody, které mne k tomu vedou, popsat, přičem� věřím, �e tyto důvody jsou společné i pro mnoho dal�ích lidí, kteří smý�lejí podobně jako já. Zároveň se pokou�ím nalézt i určitá východiska a nezapírám, �e mnohá vidím v programu a prvních krocích vlády vítězné strany polských voleb - Práva a spravedlnosti.

V prvé řadě nejsem já a mnozí dal�í stejně smý�lející spokojen se společenským klimatem u nás, klimatem plným apatie, honby za mamonem a destrukčním rozpadem po staletí utvářených hodnot, kterými pro nás jsou předev�ím tradiční rodina, křes�anské pojetí morálky a vlastectví, tj. pocit sounále�itosti se svou zemí a svým národem. Proto�e nejsen přesvědčen o prospě�nosti současné formy "pokroku", odmítám v�echny "akční" produkty z aktuálně módní levicově-liberální dílny, za ně� pova�uji předev�ím protinárodní multikulturalismus, antisociální pseudohumanismus, jednostranně ideově orientovanou politickou korektnost, feminismus, lobbing, snahy uzákonit eutanázii či registrované partnerství a dal�í symptomy úpadku lidské společnosti na počátku třetího tisíciletí. Jedním z mnoha programových bodů polské strany Právo a spravedlnost, který mne ihned oslovil a v něm� i já spatřuji nosný základ v oblasti státoprávního uspořádání, je výzva k budování čtvrté republiky. Polské dějiny jsou s na�imi toti� v mnohém podobné, rovně� mají období první republiky (měla poněkud jiný charakter ne� na�e), nacistické okupace s na ní navazující komunistickou totalitou a konečně období třetí republiky začínající rokem 1989 a charakteristické zprvu pouze předstíraným pokusem k "modernímu" návratu před Mnichov, později ji� totálním úpadkem morálky, vzdělanosti, demokracie i politické kultury, nebývalou zločiností a ekonomickou mocí komunistických a estébáckých mafií.

I já vnímám negaci celého polistopadového vývoje jako první krok k nápravě(návratu) směrem ke kvalitativně nové formě národní společnosti zalo�ené na idejích národní solidarity, tradiční morálky, neokle�těné demokracie(nikoli její dne�ní karikatury) a uvědomělé zodpovědnosti ka�dého občana za osud svého státu. Je třeba zdůraznit, �e kromě zásadového odmítání nacisticko-komunistické formy fungování státu v rozmezí Mnichov-listopad a postkomunistické havlovské, ale do určité míry i klausovské humanisticko-tr�ní parodie kapitalismu nevolám ani po návratu k poměrům v první republice. Z jedné strany zde byly sice pochopitelné nesnáze při budování nového státu, na druhé straně v�ak nelze nevidět záva�né chyby jeho tehdej�ích čelných představitelů, ve kterých byl v podstatě zakódován pozděj�í truchlivý osud na�í země. Z tohoto důvodu se dle mého nelze hlásit ani k Masarykovi a u� vůbec né k Bene�ovi. Pakli�e bych měl v tomto období vyzdvihnout nějaké vzory, pak jimi jsou do určité míry �vehla, Kramář a Ra�ín. Plně si v�ak uvědomuji, �e doba pokročila a osvědčené ideály je nutno v praxi konkretizovat v souladu s roz�iřujícím se poznáním a měnící se situací ve společnosti. To v�ak neznamená, �e je z nich nutno jakkoli slevovat, právě naopak, opět se dnes a denně přesvědčujeme, �e nad v�echny hmotné statky je nejcenněj�í pravdomluvné slovo. Stejně tak rodinnou pohodu a harmonii nemů�e nahradit �ádný squot či komuna.

Nejinak je tomu i v oblasti vztahu ke své zemi a svému národu. Je zapotřebí odmítnout současný stav, kdy se slovy D. Landy "jedovatý plivanec stává důkazem", "drzá le� normou" a "lůza se ve vilách opíjí mocí" a začít i v české politice důrazně prosazovat takové hodnoty, jakými jsou čestnost, nezi�tnost, zodpovědnost, pravdomluvnost a vlastenectví.

Je přitom třeba zdůraznit, �e pakli�e se hlásíme k principu národní solidarity, vůbec jí nerozumíme přebujelý sociální systém zaji��ující v�emo�ným vychytralcům pohodlný bezpracný �ivot. Nikoli. V ideálním stavu, k němu� je zapotřebí směřovat, se tento systém vyznačuje maximální měrou ohledu na potřeby národního celku ze strany jednotlivce a jemu odpovídající měrou solidarity ve chvíli, kdy se ne vlastní vinou(!) ocitne v tí�ivé situaci. Rozsáhlou péči státu je rovně� nutno věnovat slabým(zejména dětem ze �patně fungujících rodin) a handicapovaným. Na druhé straněje jistě v�ichni vnímáme neodkladnou potřebu daleko přísněj�ího postupu státu vůči v�em, kdo� na zdravém rozvoji národní pospolitosti jakkoli parazitují - v�em osobám zneu�ívajícím sociální systém, zahalečům a narkomanům, kteří �ijí v přesvědčení, �e je stát povinen se o ně postarat i v případě, �e si za své problémy mohou drtivou měrou sami. Mafiím i kriminálníkům zvyklým na to, �e současné tresty i humánní poměry ve věznicích nejsou dostatečně odstra�ující je zapotřebí vzkázat: v případě, �e na�e linie uspěje, se přesvědčíte, jak velmi jste se dosud ve svých úsudcích mýlili. Jsem bytostně přesvědčen, �e se ve svém způsobu my�lení i konkrétních aktivitách ani náhodou nesmíme podrobit diktátu politické korektnosti. Na�ím cílem by nemělo být nic men�ího ne� změna my�lení lidí a v jejím důsledku i na základě demokratických principů změněný stát a celá společnost. V této souvislosti vnímám jako prvořadou potřebu i změnu některých bodů ústavy a vypovězení něktrerých mezinárodních závazků a smluv. Je zapotřebí znovu iniciovat referendum o setrvání v Evropské unii, jeho� první konání pova�uji za zmanipulované, zejména z důvodu prokazatelně l�ivé "informační kampaně", je� byla pouze propagační.

Navzdory mezinárodnímu tlaku vnímám jako celospolečenskou prioritu rovně� znovuzavedení trestu smrti jako odpovídající formy odplaty společnosti ve v�ech případech úkladných vra�d a terorismu. Od základu je nutná změna i ře�ení kriminality cizinců na na�em území, v nejzáva�něj�ích případech se mi jako odpovídající a zároveň i dostatečně ostra�ující trest jeví deportace v�ech osob s touto kriminalitou jakkoli svázaných do zemí jejich původu. Sní�it by se měl i věkový limit pro trestní zodpovědnost dětí a doprovodit jej zvý�ením zodpovědnosti jejich rodičů, např. formou odebrání ve�kerých sociálních dávek na v�echny vychovávané děti v případech, kdy dochází k opakovanému páchání trestné činnosti dětmi z jedné rodiny.

Převratné změny je zapotřebí prosadit i v oblasti mediální politiky. Není nadále únosné, aby veřejnoprávní média byla nadále ovládána úzkou názorovou skupinou a pod plá�tíkem "nezávislosti" zjevně podporovala jeden(levicově liberální) politický směr. Nelze se s tím smířit, spí�e ne� současný stav je přijatelná důsledná kontrola těchto médií ze strany volených zástupců lidu, proto�e pouze volby lze pova�ovat za jediný alespoň částečně hodnověrný výzkum veřejného mínění.

Polskou stranou Právo a spravedlnost vysněná čtvrtá republika, k jejím� ideám se upřímně hlásím, by dle mého názoru měla být budována s ohledem na potřeby na�e a na�ich blízkých, bez vlivu jakýchkoli liberálních dogmat současnosti. V�ichni, kdo� takto cítíme, bysme se měli ze v�ech svých sil sna�it, aby směřování k ní bylo kombinací pokračování v�eho toho, co se v na�ich národních dějinách osvědčilo a současnou eliminací mnohdy netransparentních vlivů, které se v�dy ve svém důsledku ukázaly jako cizorodé a �kodlivé.