Naléhavé úkoly pro český stát a jeho obce, I. část

Autor: PhDr. Pavel Malý <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 09. 09. 2006

znak Potírání zločinnosti, zábrana nepřizpůsobivému přistěhovalectví a pomoc bezdomovcům jsou úkoly, které spolu souvisí. Řešení prvního z nich se pokusím naznačit. Není snad sporu, že nejen vykonaná spravedlivá odplata za hrubě nemorální jednání, ale i její hrozba působí odstrašivě. Většinu takových jednání vyjmenovává trestní zákon. Policie je vyšetřuje a soudy trestají. Čím však to je, že přes to rostou řady pachatelů, počty trestných činů i jejich brutalita? Je represe málo účinná? Je zapotřebí ji zpřísnit nebo jsou jiné vhodnější nápravné metody? Je na vině policie, protože není usilovná ve vyhledávání a objasňování trestných činů, či se dokonce někteří její příslušníci na nich podílí?

Medializované zkušenosti bezúhonných občanů potvrzují případy arogantního chování, podjatosti, shovívavosti ke známým zločincům i vážnější porušování zákonů tzv. "červivými" policisty. Když je tomu někdy tak, pak stoupá pachatelům naděje, že uniknou trestu a jimi postiženi se nedočkají zadostiučinění. Dokáží tomu zabránit soudy? Měly by! Vždyť je to jejich poslání. Bohužel někteří soudci v sobě nevypěstovali cit pro pochopení osobnosti obviněného a uniká jim, proč Spravedlnost patří mezi nejdůležitější a nejvznešenější ctnosti. Nenechají se jí vést, i když z litery zákonů dělá živoucí právní normy. Úplatný soudce při projednávání a rozhodováni věci přihlíží k zákulisním zájmům, což může být cesta menšího odporu, služba někomu nebo něčemu a dokonce i korupce /té nezabrání vysoký legální příjem, 13., 14. a dle libosti kolikátý plat, ale jen morální výbava soudců/. Proto se stává, že náhodný a pachatelem litovaný poklesek je tvrdě postižen a úmyslný bezcitný zločin je vyviněn. Tomu napomáhají ti advokáti, kteří si pro palmáre a věhlas dělají ze soudních procesů arénu svého ostrovtipu a sprosté hry záměn ctností s odpornými hříchy. Je smutné, když na jejich hru přistoupí i státní zástupce a soudce jim to nezarazí.

Nešvarům u policie a soudů může stát a obce čelit důslednější a důraznější profesionální i laickou veřejnou kontrolou a odsudkem. Také by měl být obnoven aktualizovaný dřívější všeobecný prokurátorský dozor, aby bylo zabráněno porušování zákonů činy, jejichž stupeň společenské nebezpečnosti se teprve rozvine anebo je skrytý. Zvláštní pozornost by měla být věnována správním orgánům, které působí občanům nesčetné, hrozné a obtížně postižitelné potíže a kde se nejčastěji vyskytuje korupce.

Recidivisté jsou očividným důkazem malé účinnosti postihu kriminality a jsou zdrojem jejího šíření. Lákají mládež a jiné společensky nezakotvené osoby na svou cestu zločinu. Kdo na ni vstoupí, je poznamenán, byt se chtěl vrátit. Společnost mu nedokáže podat pomocnou roku bez urážlivě otevřené nedůvěry a tím nechtěně rozšiřuje nebezpečnou skupinu trvale poznamenaných. Ta začátečníka do svých pravidel soudržnosti vtáhne a nehodná ho pustit. Odmítavý postoj společnosti k němu takové skupině nahrává. Při méně závažném poklesku by byl pro něho lepší bezodkladný výprask než záznam v rejstříku trestů.

Mnoho uličníků, kteří dostali na pamětnou,nesklouzlo na šikmou plochu. Znají to policisté, učitelé a rodiče ze "staré školy" a byli v tom zajedno. Výsledky dosvědčují, že dobře konali. Historicky novodobé nepřirozené trendy ve výchově dětí od nejútlejšího věku dokázaly, že se později pro četné dospělce stává každé napomenutí jen snůškou vysmívaných vět. Otravují společnost a vidíme, jak úspěšná je bezohlednost a sprostota a na každém kroku nás ohrožuje zločinnost. I když by si to tento vývoj zasluhoval, pro existenci skupin poznamenaných nelze uvést do praxe absolutně, tj. bez individuálních výjimek, dosti vítaný návrh "třikrát a dost". Měl by zůstat pouze jedním z hledisek, kterými se posuzuje pachatel a jeho činy.

Zločincem je zpravidla ten, kdo nemá v sobě vryty zábrany porušování mravních norem, od nichž se odvozují právní předpisy. Takové vnitřní překážky regulují jednání člověka, ať je pod kontrolou nebo nikoli a jsou základem jeho svědomí. Vpečetění mravních zásad se dá dosáhnout detailní, na čas nehledící, citově bohatou, laskavou i přísnou výchovou dětí. Pak je velká naděje, že z nich vyrostou povahově slušní a chováním elegantní lidé. Proto je zapotřebí oživit dnes upadající ideál úplné, svorné a šťastné rodiny. Stát a obce musí vytvářet rodičům podmínky, aby mohli řádně pečovat o své potomky. Je-li někdo z rodičů způsobilejší k výchově dětí, má se ji plně věnovat.

Je to vlastně práce, resp. výkon povoláni prospěšného pro společnost. Proto by měla být péče o děti v rodině přiměřeně honorována, aby rodič, který se jí převážně věnuje, nebyl od ni odváděn jinam za nutnosti výdělku. když už panuje taková situace, že zpravidla jedna osoba rodinu neuživí. Dříve byla v rodinách běžná dělba práce pro domácnost a pro její zabezpečení. Matka, která má svým založením k dětem nejblíže, se o ně doma starala a otec zajišťoval obživu rodiny. Tento úspěšný tisíciletý model rodin nelze rozvracet, aniž by se to dlouhodobě negativně neprojevilo ve společnosti. Lze ho jen částečně a individuálně upravit, ale to je problém samotných rodičů, který si řeší podle svých schopností a ambicí. Muž a žena sice zakládají rodinu na sexuální přitažlivosti, ale ta není dominantní v životě rodiny. Přehnané vyzdvihování sexuality nad hodnoty, se kterými je jinak kultivovaně svázána, vede k nevěrám a rozpadu rodin. Tím nejvíce trpí děti, jejich výchova bývá narušena a snadněji se dostanou na cestu darebáctví. Nepřirozené vytržení sexuální přitažlivosti z kontextu rodiny vedlo ke schválení tzv. partnerství osob stejného pohlaví, které mělo zůstat čistě soukromou, veřejně neprotěžovanou a pouze mlčky tolerovanou společenskou anomálií. S povykem přijaté takové partnerství je jedním z projevů úpadku společnosti. Stalo se dalším útokem na klasický a nenahraditelný model rodiny, kde mají děti mužský a ženský vzor a získávají předpoklady, že také založí plodnou rodinu.

Kdo se plně a řádně věnuje výchově dětí, tomu má být přiznávána vysoká společenská prestiž. Z toho vyplývá požadavek, aby stát a obce podporovaly dobrou práci rodičů a učitelů. Výsledky jejich výchovné činnosti jsou totiž základem prevence zločinnosti.