Opravdu nejsme Slované?

Autor: Petr Tryščuk <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 15. 07. 2007

Kopí Relativně nedávno byla česká média (především česká média v německých rukou) zaplavena sérií PR reklamních článků jedné nejmenované soukromé společnosti, která zjišťuje za úplatu "původ klienta" a zároveň si pořizuje genetickou databázi lidí.

Pomineme-li ohromnou možnost zneužití této databáze, je zarážející provázanost této firmy s tak velkým množstvím různorodých médií. Vždyť tyto reklamní články se zároveň ocitly na prvních stranách několika deníků i časopisů.

V rámci těchto reklamních kampaní vsadila i tato společnost na osvědčený recept: šokovat! To se jí koneckonců povedlo vypuštěním silně zavádějící, až lživé, informace o genetickém původů obyvatel české kotliny.

Nejzákladnější šokující kapitolou této reklamní kampaně je popření češství jako takového. A to v článku, podle kterého "Češi nejsou Češi" (vyšlo např. na www.aktuálně.cz). Při čtení této kapitoly nemusí čtenář vlastnit žádné laboratoře či vědecké týmy, aby na první pohled rozpoznal primitivní lež. Stačí mu na to středoškolské vzdělání a všeobecný přehled.

Český národ (podobně jako i další evropské národy) se novodobě formoval během národního obrození, které vyvrcholilo s koncem první světové války vznikem národních států. Všichni tito lidé, kteří se identifikovali s češstvím byli Češi, neboť právě oni byli tím prazákladem českého národa a od nich samotných se český národ odvíjel. Přestože nelze popřít jasnou návaznost na historii, nehrál v tomto případě etnický prazáklad podstatnou roli. V této době se národ teprve diferencoval a slovanská etnicita nebyla až tak podstatná.

Z toho vyplývá, že články popírající češství byly od prazákladů lživé a co hůře - musely být lživé úmyslně.

Jsme tedy Slované?

Samozřejmě že jsme. Už jen manipulace s daty naznačená v úvodu článku podkopává důvěryhodnost všech ostatních dat poskytnutých touto společností a to i kdykoliv do budoucna. O interpretaci těchto dat nemluvě!

Česká kotlina byla osídlena několika slovanskými vlnami a to včetně slovanské migrace z jihu v době, kdy se jižní a západní Slované téměř nelišili a mluvili stejným jazykem. Zajímavé je, že některá média místo jihoslovanského původu raději píšou "balkánský původ", což je opět záměrně velmi zcestné.

Podivným číslem samo o sobě je 8 % židovské krve v naší populaci. Osobně se velice divím židovským organizacím, že důrazně nevystupují proti těmto znevažujícím datům, které se v mnoha ohledech dají vykládat antisemitsky.

Historicky a etnograficky je něco jako "židovský gen" záležitostí sci-fi. Židé jsou tvořeni několika etniky (včetně černých židů z Etiopie, snědých židů z Indie apod.). Pokud by židovský gen existoval, musel by jim do krve přejít skrze víru, což je samo o sobě lamarkismus jak vyšitý.

Vysoký podíl židovské populace v získaných datech poukazuje pouze na tu skutečnost, že buď je židovský gen špatně determinován nebo tvoří židé výrazný podíl v populaci (s vyššími příjmy?), která si tyto testy nechala provést.

Stejně by se dalo polemizovat i ostatních etnických příměsích. Nebo o hodnověrnosti vzorku, který tvoří pouze 0,0001 naší populace a ještě je úzce výběrový. Také je někdy pro tuto statistiku zmíněno využití pouze 1100 vzorků, přičemž v databázi jich má mít dotyčná firma přes 5000. Kdo vybíral vzorky pro tyto články a podle jakých kritérií?

A to je jen začátek problému. Genetika je věda na vzestupu, mnohdy s nejasnými možnostmi (což ovšem většinou genetikové popírají). Existují mnohé odborné spory, vedené mezi genetiky s ostatními vědeckými obory (např. antropology) a které dosud nemají vítěze. Je tedy právě genetika tím evolučním vrcholem dokonalosti nebo se také může nevědomě mýlit? A to nemluvíme o vědomém zneužívání tohoto nepochybně zajímavého vědního oboru. Vždyť již v minulosti byla genetika prokazatelně zneužita k politickým cílům (např. opakované nalezení neexistujícího genu homosexuality) a nedělejme si iluze - podobně se tomu děje u choulostivých témat i dnes. Popření slovanství takovým tématem nepochybně být může. Celý tento genetický protičeský boom je velmi podobný kampaním keltománie, kdy se pomocí cystické fibrózy jasně dokazovalo, že jsme až z poloviny Keltové. Jednoduchou matematikou se přitom dalo vysvětlit, že keltská varianta CF postihuje jen naprosté minimum nemocných (drtivá většina nemocných má prapůvodní formu CF). Hypotetickými "Kelty" by tak mohlo být stěží 1 % populace a nikoliv často médii prosazovaná polovina. A kde je dnes ta "nepopiratelná" keltská krev v aktuálních datech?

Stejně jako humbuk okolo CF, tak i tyto články o neslovanském původů Čechů budou zřejmě jednou vyvráceny. Morální škody sice vyčíslit nepůjdou, ale co jistě poroste geometrickou řadou, bude majetek firmy, která takto lživě interpretovala získaná data od důvěřivých lidí.

Rád bych na závěr zdůraznil, že etnická promíšenost národa (klidně i 40 %) snad nikdo nikdy nezpochybňoval a je vlastně typická i pro všechny ostatní evropské národy. Přesto by si asi nikdo nedovolil zpochybnit Korutance či Bavory jako Germány.

Tento můj článek reaguje především na formu jako jsou tyto data jednostraně a snad i cíleně interpretována. V dílčích bodech se mohu mýlit, ale mým cílem nebylo vyvracet reklamní kampaň, ale naučit lidi přemýšlet.

V závěru mohu jen s povděkem kvitovat, že Hitler měl k manipulaci historie a k protislovanskému tažení "jenom" archeologii. S genetikou v ruce by jeho osvětové (a následně vyhlazovací) kampaně byly jistě mnohem razantnější. Jak nám to koneckonců jeho pohrobci dnes v médiích dokazují.